Algemene voorwaarden academy4life

Artikel 1Algemeen Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing uit alle hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd dat diens voorwaardenprevaleren.

Artikel 2Prijzen Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelastingen zijn afmagazijn (Vlaardingen). Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnendoor ons aan de koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegens ‘kredietbeperking’ een toeslag op onze facturen te berekenen.We hanteren 21% BTW op onze diensten en producten.

Artikel 3Betaling Betaling in de webshop dient te geschieden tegen contante directe betaling door ideal. Betaling van onze facturen dient te geschieden netto binnen 14 dagen. Bij latere betaling kunnen wij over het factuurbedrag of over het eventueel openstaande facturensaldo een rente berekenen van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal worden gerekend, een en ander met een minimum rentebedrag van € 5.00 per maand. Blijft een koper -na aanmaning -in gebreke met betaling of mocht voor of tijdens de levering van de zaken twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van een koper, dan hebben wij het recht waarborgen te verlangen en verdere leveringen op te schorten, totdat naar onze mening voldoende waarborgen zijn gesteld. Indien -en zulks is uitsluitend te onzer beoordeling -geen voldoende waarborgen -kunnen -worden gesteld dan hebben wij de bevoegdheid de opdracht of de overeenkomst niet -verder -uit te voeren en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding daaromtrent. Vertraging bij eventuele verder leveringen en/of ander gevolgen uit voornoemde hoofde ontstaan zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Bij wanbetaling zijdens de koper komen zowel de gerechtelijke kosten voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de hoofdsom(men) en rente bedragen, exclusief b.t.w. met een minimum van € 50,00 exclusief b.t.w. Indien het ons noodzakelijk voorkomt het faillissement van een koper aan te vragen, dan zal deze de kosten van zo’n faillissementsaanvraag tevens verschuldigd zijn. Wij zijn gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn verdere leveringen onder rembours te doen.

Artikel 4Eigendom Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor totdat de koopprijs en eventuele renteen kosten volledig door een koper is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in eensaldobiljet is opgenomen. In zo’n geval strekt ons eigendomsrecht tot zekerheid voor onze afspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.Op alle schriftelijke producten, boeken, e-learningmateriaal en meditatie of refelctieopdrachten, channelings en dergelijke berust copyright. Vermenigvuldiging mag alleen met vermelding van de bron, Esther Vaders van Dongen en of Academy4life. Gebeurt dit niet komt u overeen met een opgelegde boete van 500 europer artikel / les / alinea/ losse opdracht of meditatie.

Artikel 5-Overmacht In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welketijdelijke verhindering tot levering ten gevolgevan overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk of telefonisch in kennis stellen van vertraging in de levertijd ten gevolgevan overmacht.In geval van een geplaatste bestelling heeft de koper geen recht op levering.

Artikel 6-Levertijden Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclames dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na schriftelijk onderling overleg plaatsvinden via evaders@academy4life.nl, binnen 30 dagen bedenktermijn.

Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7-Afroep Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper inons magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8-Garantie Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op een wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmeraansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 9 –Toepasselijk recht Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berechtdoor de Nederlandse Burgerlijke Rechter.

Artikel 10 –Gebruik producten en diensten Belangrijk! Met betrekking tot alle teksten op onze website waarin bepaalde effecten worden beschreven veroorzaakt door gebruik van genoemde producten geven wij hierbij uitdrukkelijk aan dat deze beschrijvingen of stellingen van effecten van gebruik daarvan op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn; ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin. Coach of reflectie en meditatie producten almede healing artikelen zijn aanvullend op traditionele geneeskunde en pretenderen niet een volledige vervanging te zijn. Academy4life is niet aansprakelijk te stellen voor enige resultaten uit e-books, e-learning materiaal.

Artikel 11 Annuleringen Workshops kunnen kosteloos geannuleerd worden zeven dagen voor aanvang van de workshopdatum. Daarna krijgt u 0% vergoed bij annuleren aangezien wij de locatiehuur vanaf dan moeten voldoen. Annuleringen opleiding. Ziet u van de gehele opleiding af dan kan dit zeven dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag voor 100%. Op of drie dagen na de eerste opleidingsdag krijgt u een vergoeding van 25%. Daarna krijgt u een vergoeding van 0% in verband met de door ons te maken kosten voor locatiehuur. Komt u een opleidingsdag niet, krijgt u daarvoor geen vergoeding. Wel zal Academy4life alles in het werk stellen om een inhaalmogelijkheid  voor delen van de opleidingsdag mogelijk te maken, dit kan echter niet gegarandeerd worden.